Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden geldende voor Kantoorshop24

1.Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. De toepasselijkheid van de door onze wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Al onze aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft ons eigendom en dient op ons eerste verzoek te worden geretourneerd.
 2. Wij behouden het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel om onder vooruitbetaling te leveren.
 3. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt gedacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar door de wederpartij binnen 2 werkdagen na dagtekening. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of toezeggingen door ons personeel binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend ter onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, alvorens te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen jegens ons voldaan zal worden.
 5. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgave onder voorbehoud van prijswijzigingen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vracht- en  assurantiepremies en andere kosten, gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaatsen ter onzer keuze, exclusief omzetbelasting, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van verpakkingen, in-en uitladen, vervoer en verzekering, en vermeld in Nederlandse valuta. In geval van verhoging van een of meer der kostprijs factoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dien overeenkomstig te verhogen een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften .
 6. Tenzij anders overeengekomen geschieden leveringen af ons bedrijf/magazijn. Op het moment dat de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten gaat het risico van de goederen op de wederpartij over. Franco levering geschiedt alleen indien en voor over dit door ons op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 7. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking  terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of verpakking welke  bij (af-) levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te ( laten) vermelden, bij gebreke waarvan de reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Onze administratie is in dit verband beslissend.
 8. De opgegeven leveringstijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. Voor overschrijding hiervan zijn wij niet aansprakelijk. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij kan na herhalende levertijdsoverschrijding ons schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste ( redelijke) termijn van levering. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen staan zij te zijner/hare beschikking opgeslagen, voor zijn/haar rekening en risico. Na een periode van vier weken zijn wij gerechtigd tot ( onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele minderopbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij onverminderd onze overige rechten.
 9. Indien zich een overmacht situatie voordoet, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, zijn we gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hierover dan overleg worden gepleegd. Wij zijn gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 10. Tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantallen enz. wat handelseenheid betreft de in de overeenkomst genoemde aantallen als normaal beschouwd.
 11. Kwaliteit- en andere reclames of klachten dienen ons, rechtstreeks, uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk te hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast nog enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij niet van zijn/haar betalingsverplichting ten opzichte van ons. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke  toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.
 12. Alle door ons geleverde en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij uit welke  hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de  toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten, ons eigendom. Ter zake van deze goederen verkrijgen wij tevens het (mede) eigendomsrecht tot zekerheid van al onze openstaande  vorderingen jegens de wederpartij als mede voor wat betreft de goederen waarop ons eigendomsrecht verloren gaat door be-/verwerking. In het Nieuwe Burgerlijke  wetboek wordt deze overdracht aangemerkt als bezitloos pandrecht op deze goederen, waartoe de wederpartij zijn/haar onherroepelijke toestemming verleend, en wel voor de waarde der alsdan (nog) openstaande vorderingen.
 13. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekkende tot zekerheid voor een vordering van een derde. Wij zijn te alle tijden gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houder(s) weg te (doen) laten halen indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn/haar medewerking te verlenen op straffe van een niet rechtelijke matiging vatbare boete van  € 1134,45/ dag dat hij/zij hiermee in gebreke  is/blijft, indien wij hierop uitdrukkelijk aanspraak maken. In geval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet geheel of gedeeltelijk, betaalde goederen draagt de wederpartij van (nog) niet, geheel of gedeeltelijk, betaalde goederen draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op diens koper (tweede en/of volgende koper) aan ons over, welke overdracht dan als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt . De wederpartij is gehouden om ons de betreffende gegevens op eerst verlangen door te geven, opdat wij het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan ons betaalde wordt in mindering gebracht op het door de wederpartij totaal aan ons verschuldigde. De wederpartij is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken zoals in deze bepaling is bepaald
 14. Betalingen dienen netto contant bij aflevering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betaaldag aangemerkt.
 15. Iedere betaling door de wederpartij strekt primair ter voldoening van oudste openstaande vorderingen ( facturen) en van door hem/haar verschuldigde intrest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten.
 16. Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op een deel of het geheel van zijn/haar eigendommen wordt gelegd, dan wel nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, dan wel zijn/haar bedrijf staakt of aaneen derde overdraagt, hebben wij door het plaatsvinden van deze omstandigheden het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat er enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn dan wel, zonder dat enige waarschuwing en/of ingebrekestelling nodig is, het verschuldigde in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
 17. Indien betaling niet binnen  de in de vorige artikelen vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke  rente op jaarbasis.
 18. Alleen te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voorgenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag. Deze kosten worden vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting daarover. Het enkele feit dat een vordering uit handen wordt gegeven doet de wederpartij aansprakelijk zijn voor het betalen van de buitengerechtelijke incassokosten ongeacht de hoeveel verrichte werk inzake.
 19. Indien onze activiteiten zich richten op het verstrekken van drukwerk, het ontwerp en/of het bemiddelen hierin berusten alle auteursrechten bij ons. Verdere openbaarmaking van het door ons geleverde drukwerk in de ruimste zin behoeven onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen deze toestemming verbinden aan het betalen van een nader door ons vast te stellen vergoeding. Overtreding van dit artikel leidt tot schadeplichtigheid van de wederpartij die als dan een boete verbeurd van tenminste € 453,78 per overtreding, welke boete niet voor rechtelijke matiging vatbaar is en verbeurd wordt door enkel feit van de overtreding zelve zonder dat ook een voorafgaande waarschuwing  en/of gebrekestelling noodzakelijk zal zijn alles onverminderd ons recht op een verdere schade vergoeding naar recht en rede vast te stellen waarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen .
  Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederland recht van toepassing

In geval van strijdigheden met de wet van een of meer clausules van deze voorwaarden blijven de overige clausules van deze voorwaarden onverkort geldig.

Alle geschillen zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Roermond of de kantonrechter te Roermond al naar gelang de aard van de vordering. Een en ander laat het onverlet dat het ons recht is om  een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter dan wel een geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies een en ander naar onze keuze